III Liceum Ogólnokształcące

im. Królowej Jadwigi

w Inowrocławiu

                               

 

 

 

Regulamin przyznawania nagród

za działalność na rzecz ochrony środowiska

w regionie „Władysławy”

 

 

 

„My, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego

im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

w poczuciu troski o środowisko,

w którym żyjemy

ustanawiamy nagrodę „Władysława”,

która przyznawana rokrocznie

przez społeczność uczniowską

będzie zachętą dla wszystkich,

 działających w naszym regionie

do ochrony środowiska przyrodniczego”

 

 

 

§ 1

 

Postanowienie ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu są klasy realizujące program „Reklama i media w ekologii”. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie „Władysława” przyznawane są każdego roku

 

 

 

§ 2

 

Kategorie

 

 1. „Władysławy” przyznawane są w sześciu kategoriach: człowiek, placówka oświatowa, firma, inwestycja, gospodarstwo ekologiczne, produkt
 2. Nominowanymi w kategorii  c z ł o w i e k mogą być osoby, których działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w regionie, żyjące w zgodzie z naturą. Działania proekologiczne osób nominowanych nie mogą wynikać wyłącznie z ich pracy zawodowej
 3. Nominowanymi w kategorii p l a c ó w k a   o ś w i a t o w a  mogą być przedszkola, szkoły podstawowe lub gimnazja w regionie. Nominacja placówki może wynikać z aktywnej realizacji ścieżek ekologicznych lub funkcjonowania klas z programami edukacji ekologicznej lub innych innowacji pedagogicznych służących kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych
 4. Nominowanymi w kategorii  f i r m a  mogą być zakłady przemysłowe, firmy działające w regionie, w których podejmowane są działania służące poprawie stanu środowiska w regionie polegające na ograniczaniu lub likwidacji własnego, negatywnego wpływu na środowisko. Nominowanymi w tej kategorii mogą być także firmy produkujące urządzenia służące poprawie stanu środowiska w regionie lub aktywnie podejmujące działania w tym zakresie
 5. Nominowanymi w kategorii   i n w e s t y c j a   mogą być realizowane lub zrealizowane inwestycje proekologiczne w regionie. Nagrodę i wyróżnienia otrzymuje inwestor lub gmina, na terenie której realizowana jest nominowana inwestycja
 6. Nominowanymi w kategorii g o s p o d a r s t w o   e k o l o g i c z n e  mogą być gospodarstwa rolne z regionu mające lub starające się o status gospodarstwa ekologicznego. W nominowanym gospodarstwie muszą być podejmowane działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz produkcji zdrowej żywności
 7. Nominowanymi w kategorii  p r o d u k t   mogą być wszelkie produkty przemysłowe dowolnej branży służące poprawie stanu środowiska, promujące zdrowy styl życia, związane z szeroko pojętą ekologią, wyprodukowane w regionie. Nagrodę otrzymuje producent zwycięskiego produktu
 8. Zwycięzcy w danej kategorii nie mogą być proponowani do nominacji w ciągu kolejnych trzech lat

 

 

 

§ 3

 

Przygotowanie propozycji nominacji

 

 1. Przygotowanie propozycji nominacji powierza się dwu- lub trzyosobowym zespołom uczniów klas realizujących program „reklama i media w ekologii”
 2. Materiały do nominacji uczniowie zbierają w czasie wolnym
 3. Przydział nominacji do przygotowywanie przez zespoły odbywa się drogą losowania, przy czym możliwe są zamiany między zespołami w ciągu tygodnia od daty losowania
 4. Każdy zespół przygotowuje opracowanie jednej nominacji wg określonego wzorca po uprzednim zgłoszeniu propozycji u opiekuna grupy
 5. Podmiot nominowany musi wyrazić zgodę na udział w konkursie, udostępniając uczniom niezbędne materiały do wykonania opracowania

 

 

 

§ 4

 

Wybór nominacji

 

 1. Spośród wszystkich propozycji do nominacji kapituła nagrody odrzuca najsłabsze propozycje, tym samym pozostawiając po trzy najlepsze w każdej kategorii
 2. W skład kapituły nagrody wchodzą uczniowie klas realizujących program „reklama i media w ekologii”, głosując w sposób jawny na piśmie wraz z uzasadnieniem odrzucenia propozycji nominacji
 3. Trzy propozycje w każdej kategorii, które miały najmniej negatywnych ocen zostają oficjalnymi nominacjami. W przypadku równej ilości punktów nominacje wskazują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych III LO

 

 

 

§ 5

 

Przygotowanie nominacji

 

 1. Uczniowie, których propozycje nominacji zostały oficjalnymi nominacjami dobierają do swoich grup pozostałych uczniów i nowe zespoły, uwzględniając recenzje członków kapituły konkursu z pierwszego etapu dokonują niezbędnych poprawek w swoich opracowaniach
 2. Kapituła nagrody wybiera w każdej kategorii jedną propozycję
 3. W skład kapituły nagrody wchodzą uczniowie klas realizujący program „reklama i media w ekologii”, głosując w sposób jawny na piśmie wraz z uzasadnieniem wyboru najlepszej nominacji
 4. Wyniki głosowania są podstawą do przyznawania nagród

 

 

 

§ 6

 

Ceremonia wręczenia nagród

 

 1. Nagrody – statuetki „Władysława” wręczane są na specjalnie zorganizowanej gali, odbywającej się każdego roku wiosną
 2. Na ceremonię wręczenia nagród zaproszeni są wszyscy nominowani
 3. Podczas gali ogłaszane są oficjalne wyniki
 4. Za uzyskanie nominacji nominowani otrzymują specjalne certyfikaty
 5. Za zwycięstwo w danej kategorii laureaci otrzymują statuetkę „Władysława” oraz certyfikat przyznania nagrody

 

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowe kwestie organizacyjne nie ujęte w regulaminie są ustalane oddzielnie dla każdej edycji konkursu