Przejdź do treści

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

   Administratorem Państwa danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53.

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  • za pośrednictwem adresu email: z.winiarski@krolowka.com,
  • pisemnie na adres Administratora: III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 53.


   Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

   Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

   Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 
   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

   Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

   ​IOD Zbigniew Winiarski, kontakt: z.winiarski@krolowka.com


Administrator Danych Osobowy III Liceum Ogólnokształcącego przekazuje do wiadomości
Klauzule Informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych.

pdf Klauzula - korespondencja elektroniczna (zał. 5c)

pdf Klauzula - złożenie pisma w placówce (zał. 5) 

pdf Klauzula - umowa najmu (zał. 5h)

pdf Klauzula - zamówienia publiczne (zał. 5g)

pdf Klauzula - praktykant (zał. 5z)

pdf Klauzula - ZFŚS (zał. 5t)

pdf Klauzula - opiekun wycieczki (zał. 5r)

pdf Klauzula - pracownik - nauczyciel (zał. 5l)

pdf Klauzula - rekrutacja pracownika (zał. 5k)

pdf Klauzula - wolontariat (zał. 5j)

pdf Klauzula - umowa (zał. 5f)

pdf Klauzula - postepowanie administracyjne (zał. 5b)

pdf Klauzula - edukacja dziecka w placówce (zał. 5n)

pdf Klauzula - mLegitymacja (zał. 5j)

pdf upoważnienie do dostępu do DB (ver. .docx)

  

pdf Polityka_ochrony_danych zwana również jako Polityka_bezpieczeństwa_informacji - RODO_IIILO.docx 

pdf Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

pdf Zasady przetwarzania danych w imieniu administratora

pdf Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej


Pamiętaj - w komunikacji między Tobą, a szkołą, dopuszczalne są jedynie konta z domeny krolowka.net lub krolowka.com co oznacza, że mail prywatny nie może być wykorzystywany do przesyłania wiadomości związanych z pracą.

Pamiętaj - odchodząc od komputera zawsze się wyloguj, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych i serwisów szkolnych
- wykorzystaj do tego skrót klawiszowy Windows+L.

Pamiętaj - nigdy nie zapisuj haseł w przeglądarkach internetowych (bardzo łatwo można je odczytać!).

Gdy wysyłasz mail z wrażliwymi danymi musisz zadbać aby dane nie mogły być dostępne w sposób jawny. Jedną z metod jest przesyłanie danych w zaszyfrowanym załączniku dołączonym do wiadomości.

pdf jak zaszyfrować plik lub katalog z wrażliwymi danymi?


RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. 
EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation 


Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/ 
 
Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem https://www.giodo.gov.pl/ mają charakter archiwalny.
Urząd Ochrony Danych Osobowych logo

x

 

Logo IIILO


 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357-54-07
e-mail:  sekretariat3lo@krolowka.com

NIP: 556-11-12-495

Rada Rodziców przy III LO w Inowrocławiu
BZ WBK 1 oddz. w Inowrocławiu
Numer konta: 59 1090 1069 0000 0001 3335 4747