Przejdź do treści

III LO Inowrocław im. Królowej Jadwigi

budynek szkoly

III Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi
88-100 Inowrocław 
ul. Narutowicza 53
tel: 52 357 54 07
fax: 52 357 96 61

 
logo III LO
  icon  sekretariat3lo@krolowka.com  

 

Zarys historii szkoły

Budynek naszego Liceum przez cały prawie okres swojego istnienia pełnił funkcje edukacyjne i taką rolę spełnia do dzisiaj. Jedyną przerwą był okres hitlerowskiej okupacji, kiedy to w budynku mieściła się siedziba władz niemieckiej rejencji inowrocławskiej (Regierungsbezirk Hohensalza).

W okresie zaborów władze niemieckie nosiły się z myślą utworzenia w Inowrocławiu seminarium nauczycielskiego. Szkoła tego typu powstała w naszym mieście przed I wojną światową w 1909 roku. Rok przed wybuchem wojny rozpoczęto wznoszenie nowego gmachu na potrzeby tej niemieckiej placówki. Ze względu na toczącą się wojnę światową budowa się przeciągnęła, ze względu na potrzeby wojskowe przeznaczono na nią materiały drugiej kategorii

Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się po czterech latach, 29 października 1917 roku. Mimo szerokiej kampanii propagandowej ówczesnych władz niemieckich, społeczeństwo polskie zbojkotowało tę uroczystość.

Po wyzwoleniu Inowrocławia przez powstańców wielkopolskich, władze polskie (Rada Ludowa) postanowiły o natychmiastowym zamknięciu niemieckiego Seminarium Nauczycielskiego. Jednak potrzeby kadrowe nowego polskiego szkolnictwa wymusiły zmianę tej decyzji i w połowie maja 1919 roku utworzono polskie Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Królowej Jadwigi.

Stara szkoła widok współczesny budynku III LO

Przy szkole od początku swojego istnienia działała też Szkoła Ćwiczeń, w której praktykowały przyszłe nauczycielki. Była to szkoła w pełni siedmioklasowa, do której uczęszczały dzieci głównie przedwojennej elity inowrocławskiej.

Zdjęcia na terenie dzisiejszego boiska - początek lat 30-tych Dzień nauki 2014

Nauka w seminarium trwała pięć lat – trzy lata program szkoły średniej i dwa lata przygotowanie do zawodu. Seminarium wspierało też szkoły w powiecie Łuninieckim na Polesiu.

Zajęcia z przysposobienia wojskowego - 1935r. Dzień sportu 2014

W wyniku reformy szkolnictwa z 1932 roku (tzw. reforma jędrzejewiczowska), rozpoczęto proces likwidacji seminarium rozłożony na sześć lat.

Z dniem 1 września 1937 roku na miejscu seminarium powstało Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Królowej Jadwigi. Okres nauki trwał w nowej placówce trzy lata na podbudowie gimnazjum, czyli tzw. „małej matury”. Działalność liceum została przerwana wraz z wybuchem II wojny światowej. Od października 1939 roku w budynku szkoły „ulokowały się” administracyjne władze niemieckie, a w zachodnim skrzydle i w jego piwnicach miała swoją siedzibę placówka Gestapo. Gmach został częściowo przebudowany (między innymi zlikwidowano salę gimnastyczną) i przystosowany do potrzeb urzędniczej administracji. Przyszkolna zieleń została też zdewastowana, a przed wejściem ułożono bruk i przycięte odpowiednio płyty nagrobne (macewy) ze zniszczonych przez okupanta inowrocławskich cmentarzy żydowskich. Dopiero kilka lat temu zostały one usunięte i przeniesione na tereny administrowane przez powiat inowrocławski.

Po zakończeniu wojny w latach 1945 – 1947 liceum funkcjonowało prawie w niezmienionej formie - pracowała na swoim stanowisku przedwojenna dyrektor dr Helena Szafran i duża część przedwojennej kadry. Jednak następne lata przyniosły wielkie zmiany ideologiczne w duchu komunistycznym. Wraz z nastaniem nowej dyrekcji rozpoczęła się stalinizacja placówki, która pociągnęła za sobą nie tylko zmianę nazwy, ale odejście z pracy w szkole kilku zasłużonych pedagogów. Reszta kadry albo uwierzyła w nowy ustrój albo musiała się dostosować do „nowych czasów”. W planach i programach nauczania opierano się wyłącznie na opracowaniach sowieckich i założeniach głównych ideologów komunistycznych.

Po wydarzeniach tzw. „polskiego października” w 1956 roku osłabło nieco nasycenie ideologią komunistyczną procesu nauczania i całkowicie zerwano z epoką stalinowską. Od roku szkolnego 1957/58 wprowadzono pięcioletni tok nauczania w liceach kształcących przyszłych pedagogów. W roku 1961 wszedł w życie nowy program nauczania o wyraźnie stabilnym charakterze, w którym odwoływano się do opracowań polskich sprzed 1939 roku, jak i nowych, w tym zagranicznych.

Przez cały okres istnienia w naszym budynku szkół kształcących przyszłych pedagogów, opuściły jego mury całe rzesze solidnie przygotowanych absolwentów, którzy odcisnęli swoje piętno na umysłach wielu z nas. Często byli i są to ludzie wyjątkowi, którzy bywali mistrzami dla swoich wychowanków i do dzisiaj są przez nich pamiętani.

Możemy się czuć zaszczyceni, że jesteśmy choć w części spadkobiercami tych tradycji.

W 1990 roku zostało powołane przez Kuratora Oświaty III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Średniej, do którego przyjęto dwie klasy pierwsze. Pierwszym dyrektorem był mgr Stanisław Mroziński.

W tym samym roku podjęta została decyzja o stopniowym wygaszaniu Zespołu Szkół Medycznych. Właśnie wtedy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących - pracujący w Zespole Szkół Medycznych - podjęli inicjatywę utworzenia liceum ogólnokształcącego. Na czele tej grupy stanęła mgr Halina Peta. Opracowano wspólnie statut szkoły oraz jej koncepcję.

Prace całej grupy inicjatywnej zaowocowały tym, że siedzibę III LO przeniesiono do budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.

poczet Królowej  Zakończenie klas III 2013

W pierwszym roku działania szkoły w nowej siedzibie, a w drugim roku istnienia liceum, przyjęto 5 klas pierwszych – obok funkcjonujących dwóch klas II przejętych z gmachu CKU przy ul. Średniej.

Przez kolejne trzy lata III Liceum działało w Zespole Szkół, w skład którego wchodziło: III LO i Liceum Medyczne. Dyrektorem Zespołu Szkół była mgr Maria Malewicz, natomiast zastępcą d/s LO - mgr Alicja Kwiatkowska. 22 kwietnia 1994 roku miało miejsce nadanie III Liceum Ogólnokształcącemu imienia Królowej Jadwigi. Było to właściwie przywrócenie imienia, które nosiły mieszczące się w naszym budynku Seminarium Nauczycielskie, a potem Liceum Pedagogiczne w okresie międzywojennym i do roku 1947.

Szkoła nocą  Zakończenie klas III 2015r.

W 1994 roku nastąpił rozdział Zespołu Szkół na dwie odrębnie funkcjonujące placówki: Zespół Szkół Medycznych – dyrektor mgr Jadwiga Kozłowska i III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi – dyrektor mgr Halina Peta.

Zmiany dotyczące profili kształcenia wymagały dostosowania bazy do nowych potrzeb dydaktycznych. Powstały dwie pracownie komputerowe, sale językowe, siłownia. Zmodernizowano sale lekcyjne, wyposażono je w pomoce naukowe i środki audiowizualne.

X-lecie III Liceum im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

Z okazji X-lecia szkole nadano sztandar ufundowany przez Radę Rodziców oraz ustanowiono złotą, srebrną i brązową odznakę, które przyznawane są nauczycielom i pracownikom szkoły za szczególne zasługi. Uroczystości związane z okrągłą rocznicą naszej placówki odbyły się w Teatrze Miejskim w obecności wielu osobistości naszego miasta i dość już licznego grona naszych absolwentów.

XV-lecie III Liceum im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

Z okazji XV-lecia szkoły zostało utworzone Szkolne Centrum Informacji wyposażone miedzy innymi w nowoczesny sprzęt informatyczny i audio-video. Wszystko zostało sfinansowane ze środków organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

XX-lecie III Liceum im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

Z okazji XX-lecia szkoły został między innymi odsłonięty znajdujący się przed budynkiem osadzony na marmurowym cokole granitowy wizerunek naszej patronki królowej Jadwigi.

Pomysłodawcą i inicjatorem pomnika był dyrektor Krzysztof Nowicki, a twórcą absolwent "Królówki"- Marcin Fołda - ceniony inowrocławski artysta plastyk.

Odsłonięcia rzeźby dokonali: pisarka Barbara Wachowicz, dyrektor szkoły Krzysztof Nowicki i starosta Inowrocławia Tadeusz Majewski. Fundatorami pomnika są: Mirosława i Władysław Berdych, Maria i Janusz Niewiadomscy, WSG Bydgoszcz, Tadeusz Chęsy – „Pozkal”, Janusz i Zdzisław Bałabańscy – Pracownia Projektowa, Wiesław Kowalczyk, ŚRUB MET – Witold Senderowski, Andrzej Siembab, Szymon Tokarczyk, Bąkowscy z Kruszy Podlotowej Był to główny punkt obchodów kolejnego jubileuszu "Królówki".

W szkolnej auli zebrali się liczni goście. Wśród nich absolwenci i osoby ściśle związane ze szkołą. Nie zabrakło pierwszej dyrektor Marii Malewicz i jej wieloletniej następczyni Haliny Pety.

Byli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz liczne grono osób, które sympatyzują z "Królówką".

Ukoronowaniem obchodów XX-lecia naszej szkoły było oddanie do użytku wspaniałej Hali Sportowej po dwóch latach budowy.

W historii III LO funkcję wicedyrektorów pełnili: mgr Alicja Kwiatkowska, mgr Michał Mocek, mgr Krzysztof Nowicki, mgr Mirosława Figas, mgr Roman Szaro, mgr Tomasz Zygora. Obecnie wicedyrektorami III LO są: mgr Aleksandra Kłos i mgr Małgorzata Paczkowska.

Wyświetl większą mapę

 

 

Kadra dyrektorska szkół mieszczących się w budynku przy obecnej ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 53
Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Królowej Jadwigi
 1. Władysław Prauziński 1919 – 1920
 2. Dr Władysław Filar 1920 – 1925
 3. Zofia Swiniarska 1925 – 1933
 4. Karol Kopeć 1933 – 1933
 5. Zofia Panas 1933 – 1937
Państwowe Liceum Pedagogiczne Żeńskie im. Królowej Jadwigi

         Dr Helena Szafran 1937 – 1939

Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Królowej Jadwigi

         Dr Helena Szafran 1945 - 1947

Liceum Pedagogiczne nr 3

Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Władysław Spasowskiego

         Tadeusz Marchwicki 1947 – 1950

Liceum Pedagogiczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 1. Stanisław Sobczak 1950 – 1969
 2. Józef Szymański 1969 – 1970

Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli

         Józef Szymański 1969 – 1974

Liceum Medyczne

 

 1. Józef Szymański 1974 – 1978
 2. Włodzimierz Chełmikowski 1978 – 1986
 3. Romuald Stóff 1986 – 1990
 4. Maria Malewicz 1990 – 1994
III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

 

 1. Stanisław Mroziński 1990 – 1991
 2. Maria Malewicz 1991 – 1994
 3. Halina Peta 1994 – 2008
 4. Krzysztof Nowicki 2009 –

Najdłużej funkcję prefekta pełnił ks. Jan Szukalski 1921 – 1939, który został zamordowany w Oranienburgu w 1940 roku.

Bibliografia:

Zarys historii i działalność Liceum Pedagogicznego im. Władysława Spasowskiego w Inowrocławiu w latach 1945 - 1970: praca zbiorowa. Red. Jakub Sekulski. Toruń 1990.

IV Zjazd Absolwentów 14-15 września 2013: praca zbiorowa. Red. Wincenty Mazurek. Inowrocław 2013. ISBN 978-83-63701-06-2

Pedagodzy uczący w dotychczasowej historii III LO im. Królowej Jadwigi

 

Religia/Etyka:
 • Dembski Leszek ks.
 • Kołodziej Tomasz
 • Kuls Izabella
 • ks. Maliński Paweł
 • ks. Michalski Roman
 • ks. Muchyński Wojciech
 • Nowicki Krzysztof ks. Musiał Dariusz
 • ks. Pezacki Wojciech
 • ks. Semrau Sebastian
 • ks. Siwka Marek
 • ks. Słowy Jarosław
 • ks. Wysocki Konrad
 • Sroczyńska Małgorzata
 • ks. Wzięch Arkadiusz
Historia:
 • Augustynowicz Agnieszka
 • Brejza Ryszard
 • Burzyński Roman † 
 • Kaczmarek Wojciech
 • Lewartowski Paweł
 • Nowicki Krzysztof
 • Smirkin Zbigniew
 • Wilińska-Jasiak Joanna
 • Winiarczyk Artur
 • Żmudzińska Beata (Mrzygłód)
Język polski:
 • Dunat - Gryla Aldona
 • Górska Iwona
 • Grobelska-Paczkowska Iwona 
 • Jędrzejczyk Maria
 • Łukaszewska Magdalena (Wesołowska)
 • Małaczek Joanna
 • Morawska-Świątek Joanna
 • Okońska Urszula
 • Oliwkowski Łukasz
 • Ratajczak Zdzisława
Wiedza o społeczeństwie:
 • Augustynowicz Agnieszka
 • Brejza Ryszard
 • Burzyński Roman 
 • Nowicki Krzysztof
 • Smirkin Zbigniew
 • Wilińska-Jasiak Joanna
 • Winiarczyk Artur
Język angielski:
 • Bieś Anna
 • Grochowska Katarzyna (Paczkowska)
 • Janowska Kamila
 • Kiełb Magdalena
 • Kończal Beata
 • Kubiak Agnieszka (Jasiak)
 • Legumina Dagmara
 • Lesinska Joanna
 • Marszałkowska-Zaleta Agata
 • Mocek Michał
 • Montowski Leszek
 • Noiński Przemysław
 • Pejka Julia
 • Prątnicki Krzysztof
 • Rożniakowska Tetiana
 • Stefańska Anna
 • Sztabrowski Michał
Biologia:
 • Chruścicka-Meyer Renata
 • Jabłońska Aneta
 • Januszko Violetta (Ciemiak)
 • Koniczyńska Marzenna
 • Szczechowicz Zdzisława †
Język francuski:
 • Borucka Krystyna
 • Sadowska Renata
 • Sałek Alina
 • Świtek Małgorzata
Geografia:
 • Dybowska Anna (Groblewska)
 • Piękosz Dariusz
 • Peta Halina
 • Zygora Tomasz
Język rosyjski:
 • Głuszek Mieczysława
 • Kaczmarczyk Ewa
 • Koźliczak Barbara
 • Majewska Izabela
Fizyka:
 • Kłos Aleksandra
 • Nowak-Pańka Renata
 • Szydłowski Piotr
Język łaciński:
 • Frąszczak Marian
Chemia:
 • Chruścicka-Meyer Renata
 • Figas Mirosława
 • Skoblewska Ewa
 • Undrul Agnieszka
Język niemiecki:
 • Grunert Monika
 • Jędrzejczak Irena
 • Śliwczyńska Grażyna
 • Züger Honorata
Informatyka:
 • Matz Dariusz
 • Sieradzka Małgorzata
 • Winiarski Zbigniew
Matematyka:
 • Adamska Katarzyna
 • Burzyńska Magdalena
 • Cwojdzińska Teresa
 • Kamińska Katarzyna (Trela)
 • Kwiatkowska Alicja
 • Nowaczyk Joanna
 • Peta Włodzimierz
 • Piskor Euzebiusz
 • Sikorski Mirosław
 • Stachowiak-Wilk Izabela
 • Szarek Adam
 • Szczechowicz Alicja
 • Zdrojewska Izabela
Plastyka:
 • Fołda Marcin
 • Koc Ewa
 • Kokoszyński Marian
 • Nijak-Kucharska Małgorzata
Wiedza o kulturze:
 • Fołda Marcin
 • Nijak-Kucharska Małgorzata
Muzyka:
 • Maciejewski Michał
Edukacja dla bezpieczeństwa:
 • Marszałkowski Marian
Podstawy przedsiębiorczości:
 • Marszałkowski Marian
Wychowanie fizyczne:
 • Glubiak Tomasz
 • Kaźmierski Krzysztof
 • Kiliszczyk Małgorzata
 • Kociszewski Damian
 • Paczkowska Małgorzata 
 • Schellner Radosław
 • Szaro Roman
 • Szczepanik Andrzej
 • Wojdacz Janusz
Historia sztuki:
 • Małaczek Joanna
 • Nijak-Kucharska Małgorzata
Wiedza o kulturze:
 • Fołda Marcin
 • Nijak-Kucharska Małgorzata
Zajęcia pozalekcyjne:
 • Krawczak Marianna
Bibliotekarze:
 • Jasiak Elżbieta
 • Lewandowska Janina
 • Sieradzka Małgorzata
 • Smolińska Wiesława
 • Wojdacz Ewelina
Pedagog:
 • Niklas Jadwiga
Psycholog:
 • Soroka Anna
 

 

Pozostali pracownicy III LO w historii szkoły

Administracja:

Adamska Halina

Bialik Agnieszka

Folarzyńska Maria

Frontczak Beata

Hungendorfer Barbara

Iwaniuk Joanna

Marciniak Małgorzata

Pielęgniarka:

Banaszek Elżbieta

Jargiłło Izabela

Koterska Alicja

Patuła Lidia

Obsługa:

Florczak Czesław

Gapińska Antonina

Giża Ewa

Jabłoński Paweł

Jendrzejewski Jan

Kaczmarek Robert

Kucal Bogusława

Kwiatkowska Jolanta

Kwiatkowski Mirosław

Kwiatkowski Zenon

Luzeńczyk Stanisław

Łukaszewska Angelika

Majer Teresa

Makowska Mirosława

Malicki Henryk

Matuszak Elżbieta

Mądrzyński Tadeusz

Oczachowska Hanna

Reschke Bożena

Stopczyńska Karolina

Szajer Małgorzata

Szymczak Zdzisław

Wabiszewska Bożena

Wabiszewska Sylwia

Walkowska Zofia

Welchowska Barbara

Wichlińska Monika

ostatnie modyfikacja - stycznień 2022, ZW

x

 

Logo IIILO


 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357-54-07
e-mail:  sekretariat3lo@krolowka.com

NIP: 556-11-12-495

Rada Rodziców przy III LO w Inowrocławiu
BZ WBK 1 oddz. w Inowrocławiu
Numer konta: 59 1090 1069 0000 0001 3335 4747