Przejdź do treści

Zadania pedagoga szkolnego

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
 • udzielaniu pomocy psychiczno - pedagogicznej.
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę.
 4. Współpraca w zakresie doradztwa zawodowego, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Urzędu Pracy, Młodzieżowym Centrum kariery oraz uczelniami wyższymi, WKU.


 
pedagogami szkolnymi w naszej szkole są:
- mgr Agnieszka Augustynowiak
- mgr Arek Padrak
 

Godziny pracy:

Pedagog Agnieszka Augustynowicz:

Gabinet 13 b, I piętro

 • poniedziałek - 10:30 - 15:30
 • wtorek - 9:00 - 13:00
 • środa - 9:00 - 14:00
 • czwartek - 12:00 - 16:00/17:00
 • piątek - 11:00 - 15:00
   

Pedagog Arek Padrak:

 • środa - 8:00 - 10:00
 • czwartek - 8:00 - 13:00
 • piątek - 8:00 - 12:00
   

Gabinet psychologa - III piętro nr 45

 

Psycholog mgr Marzena Pęczkowska:

 • poniedziałek - 8:00 - 11:00
 • wtorek - 8:00 - 10:00
 • środa - 13:00 - 15:00
 • czwartek- 12:00 - 16:00
 • piątek -------------------

Psycholog mgr Anna Soroka:

 • poniedziałek - 12:15 - 16:15
 • wtorek - 9:00 - 11:00
 • środa ----------
 • czwartek - 8:00 - 10:00
 • piątek - 11:15 - 14:15
x

 

Logo IIILO


 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357-54-07
e-mail:  sekretariat3lo@krolowka.com

NIP: 556-11-12-495

Rada Rodziców przy III LO w Inowrocławiu
BZ WBK 1 oddz. w Inowrocławiu
Numer konta: 59 1090 1069 0000 0001 3335 4747